مدارک آموزشی آقای مهرداد فدائی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰