مدارک آموزشی خانم سوگند ربانی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰