مدارک آموزشی آقای حمید مرادی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰