مدارک آموزشی آقای امیر ابراهیمی‌منش

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰