مدارک آموزشی آقای علی میرعابدینی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰