مدارک آموزشی آقای عباس ذکریائی سراجی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰