مدارک آموزشی آقای محمدتقی طاهری

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰