مدارک آموزشی آقای مهدی نادعلی

دوره تربیت مربی مدیریت بحران؛ شهریور و مهر ۱۴۰۰