پروژه سامانه جامع مدیریت بحران

توضیح پروژه:

سامانه مدیریت بحران مکانسیمی برای هماهنگی موثر عملیات مقابله درشرایط غیر معمول می باشد که با بهره گیری از اطلاعات توصیفی و مکانی ،ساختارمشترک زمینه مدیریت جامع منابع واجرای طرح عملیاتی منسجم وکامل را مهیا می سازد. سامانه مدیریت بحران ساختاری استاندارد به اطلاعات مورد نیاز در مواقع بحرانی ارائه خواهد داد که باعث می شود تمام سازمانهای مسئول از اطلاعات مشترک ، یکسان و استاندارد برای مقابله با بحران استفاده نمایند
سامانه جامع مدیریت بحران، در راستای مدیریت یکپارچه و موثر بحران در سطح شهر، با اتکاء بر اطلاعات توصیفی و مکانی جمع‌آوری شده – که از ساختار مشترک و استانداردی نیز برخوردار گردیده‌اند – به منظور ایجاد مکانیزمی برای هماهنگی موثر عملیات مقابله درشرایط غیر معمول، به گونه‌ای که زمینه مدیریت جامع منابع و اجرای طرح عملیاتی منسجم وکامل را برای کلیه ذینفعان مدیریت بحران شهر تهران مهیا ‌سازد
چشم‌انداز این سامانه عبارت خواهد بود از ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع، یکپارچه، به‌‌هنگام و قابل دسترس از اطلاعات توصیفی و مکانی براساس یک مدل داده استاندارد و مورد توافق برای کلیه ذینفعان مجاز درون و برون سازمانی بر بستر اینترنت امن

پردیس بین‌المللی شهر آماده
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران